critical thinking,
problem-solving,
creativity, and
innovation.

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย

Collaboration is
a key component
of STEM education.

เพื่อพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ให้มีองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เข็มแข็ง รวมทั้งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางสะเต็มศึกษา 

หลักสูตร

สาขาวิชาสะเต็มศึกษา (STEM Education)

รุ่นที่ 3 ปี 2566

มิถุนายน 2566 – กันยายน 2566 
เปิดรับ 30 คน
เปิดรับสมัคร 1 เม.ย – 30 พ.ค 2566

จำนวนผู้สมัคร
ผู้จบหลักสูตร

รุ่นที่ 2 ปี 2565

กันยายน – ธันวาคม 2565 
เปิดรับ 30 คน
เปิดรับสมัคร 1 พ.ค – 30 ส.ค 2565

จำนวนผู้สมัคร
ผู้จบหลักสูตร

รุ่นที่ 1 ปี 2564

มิถุนายน – กันยายน 2564
เปิดรับ 30 คน
เปิดรับสมัคร 1 เม.ย – 30 พ.ค 2564

จำนวนผู้สมัคร
ผู้จบหลักสูตร

stem e-learning

สะเต็มอิเลนนิ่ง

No Data Available in this Section
No Data Available in this Section

about us

เกี่ยวกับเรา

ครูเป็นบุคลากรสำคัญในการช่วยพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ หรือ STEM Education เริ่มตั้งแต่การสร้างแรงบันดาลใจให้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากจะทำให้เห็นความสำคัญแล้วสิ่งหนึ่งคือครูช่วยสร้างความชื่นชอบและความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชน ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยพยายามขับเคลือนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม กำลังคนทาางด้านนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเมื่อครูสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนได้แล้ว ครูจึงต้องทำหน้าที่สำคัญในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และทักษะกระบวนการคิดให้กับผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะ STEM.

NEWS / EVENTS

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 2 จำนวน 18 คน ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมยาง รุ่นที่ 1 จำนวน 19 คน และผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 5 คน
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 2 จำนวน 18 คน ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมยาง รุ่นที่ 1 จำนวน 19 คน และผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 5 คน
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) สาขาวิชาสะเต็มศึกษา และหารือความร่วมมือทางวิชาการ "โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ” ระหว่างโรงเรียน คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) สาขาวิชาสะเต็มศึกษา และหารือความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ” ระหว่างโรงเรียน คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
Scroll to Top