Critical thinking,
Problem-solving,
Creativity, and
Innovation.

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย 

Collaboration is a Key Component of STEM Education

เพื่อพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็ง  รวมทั้งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านสะเต็มศึกษา

หลักสูตร

สาขาวิชาสะเต็มศึกษา (STEM Education)


รุ่นที่ 3 ปี 2566

มิถุนายน 2566 – กันยายน 2566
เปิดรับ 30 คน


รุ่นที่ 2 ปี 2565

กันยายน – ธันวาคม 2565
เปิดรับ 30 คน


รุ่นที่ 1 ปี 2564

มิถุนายน – กันยายน 2564
เปิดรับ 30 คน

ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

ครูเป็นบุคลากรสำคัญในการช่วยพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ หรือ STEM Education เริ่มตั้งแต่การสร้างแรงบันดาลใจให้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากจะทำให้เห็นความสำคัญแล้วสิ่งหนึ่งคือครูช่วยสร้างความชื่นชอบและความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชน ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยพยายามขับเคลือนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม กำลังคนทาางด้านนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเมื่อครูสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนได้แล้ว ครูจึงต้องทำหน้าที่สำคัญในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และทักษะกระบวนการคิดให้กับผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะ STEM.

NEWS / EVENTS

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) สาขาวิชาสะเต็มศึกษา และหารือความร่วมมือทางวิชาการ "โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ” ระหว่างโรงเรียน คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1 ปี 2564
คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) สาขาวิชาสะเต็มศึกษา และหารือความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ” ระหว่างโรงเรียน คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 2 ปี 2565
คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 2 จำนวน 18 คน ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมยาง รุ่นที่ 1 จำนวน 19 คน และผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 5 คน
Scroll to Top